مجموعه ما خصوصی می باشد و زیر نظر هیچ شرکت کار نمی کند و شرکت ثبتی نمی باشد تمامی سفارش ها و کارهای ما به صورت حقیقی می باشد